Przepraszamy za brak informacji i zdjęć w niektórych zakładkach, strona jest aktualnie w przebudowie.
Sorry for the lack of information and pictures of some of the tabs, the site is currently under construction.


Umowa przekazania szczenięcia


UMOWA PRZEKAZANIA SZCZENIĘCIA
Zawarta w dniu …....................... w Cygance.
 

Pomiędzy:
Magdaleną i Kamilem Płochackimi zamieszkałymi w Cygance gm.Dębe Wielkie, przy ul. Szkolnej 151, właścicielami Hodowli psów Rasowych Cygańskie Niedźwiadki FCI, zwanymi w dalszej części Umowy Hodowcą;
a ….................................................................................. legitymujący się dowodem osobistym ............................................. zamieszkałym w …...................................................... przy ulicy …....................................................................................
(adres e-mail:....................................................................., nr telefonu: ….....................................................................) zwanym w dalszej części Umowy Nabywcą.
 

Umowa dotyczy przekazania szczenięcia rasy ........., …............... o imieniu ………..........., przydomku hodowlanym Cygańskie Niedźwiadki FCI, umaszczeniu ......................................................................, urodzonego ........................ posiadającego nr tatuażu ................... wytatuowany w lewym uchu zwany w dalszej części Umowy psem.
Obie strony zobowiązują się jednocześnie do realizacji poniżej przyjętych na siebie i podpisanych wzajemnych zobowiązań:
 

I. OŚWIADCZENIE HODOWCY
1. Hodowca zaświadcza, że szczenię pochodzi z jego własnej hodowli. Miot został zarejestrowany w Oddziale Warszawskim Związku Kynologicznego w Polsce Kartą Miotu nr .............
2. Krycie jego rodziców: 
matki ............................................................................... i ojca ............................................................................... odbyło się w określonych przez standardy rasowe warunkach i zarejestrowane Kartą Krycia w Oddziale Warszawskim Związku Kynologicznego w Polsce. 
3. Oboje rodzice mieszkają u swych właścicieli i są traktowani jak członkowie rodziny.
4. Ciąża i poród przebiegały …................... 
Z ciąży tej zostało urodzonych …..................................... szczeniąt.
5. Przegląd Hodowlany miotu został dokonany przez osobę uprawnioną do przeglądów przez Oddział Warszawski Związku Kynologicznego w Polsce tj. .............................................................................. Hodowca dołącza do niniejszej Umowy kopię Protokołu Przeglądu Miotu.
6. Hodowca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies był poddany odrobaczeniom i szczepieniom (wg Książeczki Zdrowia Psa), jest oddany zdrowy, w dobrej kondycji i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.
7. Hodowca gwarantuje, że przekazuje Nabywcy szczenię w dobrej kondycji i zdrowiu, i że będzie ono wolne od wszelkich chorób i przypadłości mogących powstać w wyniku zaniedbań Hodowcy przez okres 72 godzin od momentu jego przekazania. Wszelkie interwencje weterynaryjne w tym okresie, po uzgodnieniu z Hodowcą, zostaną wykonane na jego koszt, lub też szczenię zostanie zwrócone Hodowcy (na koszt Nabywcy). Niezależnie od miejsca ewentualnego leczenia szczenięcia miarodajna i obowiązująca będzie opinia lekarza weterynarii wyznaczonego przez Hodowcę.
8. Wydając szczenię Hodowca informuje, a Nabywca potwierdza przyjęcie tych ustaleń do wiadomości, że ewentualne wady w uzębieniu stałym, inne wady niewidoczne w momencie wydania szczenięcia, schorzenia ujawniające się w wieku późniejszym, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu zwierzęcia lub innych roszczeń z tego tytułu.
9. Hodowca w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa będącego przedmiotem tej Umowy.
10.Hodowca oświadcza, iż udzielił Nabywcy wszystkich niezbędnych informacji o pochodzeniu psa, jego prowadzeniu, żywieniu i szkoleniu. Oraz zobowiązuje się udzielać wszelkich rad i pomocy w zakresie przyszłego odchowania psa.
11. Hodowca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania drugiego szczenięcia pochodzącego z jego hodowli w przypadku zgonu szczenięcia będącego przedmiotem niniejszej Umowy przed ukończeniem 1 roku życia, powstałego w wyniku chorób i wad wrodzonych. Warunkiem otrzymania przez Nabywcę drugiego szczenięcia jest przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego psa przez lekarza weterynarii wyznaczonego przez Hodowcę.
 
 
II. OŚWIADCZENIE NABYWCY
1. Nabywca oświadcza, że ma wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do wychowu i ewentualnej dalszej hodowli lub też takie wiadomości i umiejętności zobowiązuje się na bieżąco uzupełniać. Jednocześnie Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego żywienia, utrzymania, pielęgnacji, opieki weterynaryjnej, dbania o prawidłowy rozwój, socjalizację i wychowanie psa. W szczególności do nie przemęczania psa ćwiczeniami (wysokie skakanie, bieganie przy rowerze, forsowne marsze) przed ukończeniem przez niego 18 miesiąca życia.
2. Zabrania się planowanego i celowego rozmnażania psa (krycia przedstawicielem tej samej rasy lub  typie rasy) bez otrzymania uprawnień hodowlanych 
Związku Kynologicznego w Polsce,
bądź innej organizacji zrzeszonej w FCI (Fédération Cynologique Internationale),
zabrania się również rejestrowania psa (tym samym wystawiania na wystawach oraz używania w hodowli) w jakiejkolwiek organizacji kynologicznej nie będącej członkiem FCI (Fédération Cynologique Internationale).
Za złamanie zakazów opisanych w niniejszym punkcie Nabywca zobowiązuje się do wpłaty kary umownej w wysokości ................. złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego wskazanej przez Hodowcę.
Nabywca wpłaci karę umowną w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Hodowcy pisma wzywającego do zapłaty.
3. Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Hodowcy o zamiarach i kierunkach chowu i w przypadkach
jakichkolwiek wątpliwości skonsultuje swoje zamiary z Hodowcą.
4. W przypadku rażącego niespełnienia warunków zawartych w punktach 1 oraz 2 lub trzymania psa stale w kojcu,
na łańcuchu bądź innym zamknięciu Hodowca ma prawo nieodpłatnie odebrać psa Nabywcy. Nabywca oświadcza, iż w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji przekaże psa Hodowcy bez sprzeciwu oraz żądania zwrotu kosztu zakupu psa.
5. Nabywca potwierdza, że odbiera psa w dobrym stanie zdrowia i kondycji.
6. Nabywca oświadcza, że wraz z niniejszą umową otrzymał metrykę urodzenia, książeczkę zdrowia,
plan odrobaczania i szczepień oraz wyprawkę dla szczenięcia.
7. Nabywca przejmuje odpowiedzialność za psa, oraz problemy wynikłe na skutek
niewłaściwego żywienia, pielęgnacji i wychowania.
8. Nabywca zobowiązuje się powiadomić również Hodowcę o zamiarze sprzedaży lub oddania psa.
Nabywca ma prawo nieodpłatnego przekazania psa Hodowcy.
Hodowca zobowiązuje się pomóc Nabywcy w znalezieniu odpowiedniego nowego domu dla psa. Hodowca będzie miał decydujący głos w sprawie wyboru nowego właściciela dla psa. W przypadku sprzedaży lub
oddania psa osobie trzeciej należy zwrócić uwagę, aby zostały mu
zapewnione podobne warunki jak w niniejszej umowie oraz przekazać kontakt do nowego właściciela Hodowcy.
W przypadku sprzedaży psa Hodowca ma prawo pierwokupu po cenie nie wyższej niż cena zakupu. W
przypadku zaistnienia powyżej opisanej sytuacji w przypadku gdy pies
ukończył już 3 rok życia, Nabywca ma możliwość przekazać psa Hodowcy jedynie nieodpłatnie.
9. W przypadku chęci sprzedaży lub chęci jakiejkolwiek innej formy zbycia praw własności psa,
Nabywca ma obowiązek skutecznie poinformować o tym Hodowcę.
Aby Hodowca mógł mieć możliwość uczestniczenia w wyborze nowego właściciela dla psa, oraz podpisania z nowym właścicielem umowy analogicznej do niniejszej. Za złamanie nakazu opisanego w
niniejszym punkcie Nabywca zobowiązuje się do wpłaty kary umownej w wysokości ............... złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego wskazanej przez Hodowcę. Nabywca wpłaci karę umowną w
ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Hodowcy pisma wzywającego do zapłaty.
10. Kupujący oświadcza, że nie jest pośrednikiem przy tym zakupie, że odebrane na podstawie
niniejszej umowy szczenię ani jego potomstwo nie będą odsprzedane do żadnej agencji lub sklepu ze zwierzętami jak
również, że zakupiony pies nie będzie szkolony do walk.
11. Dodatkowo oświadczam jako
Nabywca ,że zostałem poinformowany o typowych dolegliwościach
rasy, sposobie opieki i żywienia szczeniąt.III. INNE POSTANOWIENIA

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.
 
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla Hodowcy.

Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
ponosi Nabywca.

Powyższa umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

................................  ................................
  Hodowca            Nabywca